Home › Privacyverklaring

Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens bij Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau

Versie: 1.0

Auteur: Jan de Boer

Datum: 24 mei 2018

 

Bedrijf:

Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau, Ploegdreef 43 
7006 KK Doetinchem

06-54210556 info@jandeboertuinontwerp.nl www.jandeboertuinontwerp.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau verwerkt persoonsgegevens van particulieren en bedrijven. Ik krijg deze persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt heeft. 
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die ik verwerk van personen bij mijn bedrijfsrelaties en consumenten:


 • Voor- en achternaam;

 • Geslacht;
▪ Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;
 • Overige gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de website
van Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Van deze bedrijven en consumenten verwerken wij ook de volgende gegevens:


 • Bankrekeningnummer/IBAN

 • Facturen

 

Voor support aan/voor mijn klanten kan ik ook de volgende persoonsgegevens verwerken:


 • Mailadressen


Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau heeft geen personeel in dienst.

 

Verwerkingsdoelen en grondslag
Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:


 • Afleveren van goederen en diensten;

 • Uitvoeren van netwerk gerelateerde werkzaamheden
 • Afhandelen van uw betaling;

 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor mijn
  belastingaangifte.

 

Bewaartermijn
Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau bewaart persoonsgegevens van personen en particulieren. Er is geen limiet aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens. Tenzij het verzoek van de particulier deze gegevens te vernietigen.

 

Dataverlies
Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau zal er alles aan doen om de gegevens van de klant veilig op te slaan. Wanneer Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau constateert dat er klantgegevens ontvreemd zijn zullen wij de getroffen klant binnen 24 uur op de hoogte stellen.


Delen van persoonsgegevens met derden
Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van mij, heb ik een verwerkers overeenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies
Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau gebruikt minimaal cookies of vergelijkbare technieken. Dit is enkel voor de gebruikerservaring van de eindklant op de website. Deze gegevens worden niet ingezien of bewerkt door Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau of derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevens over draging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jandeboertuinontwerp.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens verwijderen
Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jandeboertuinontwerp.nl

Nieuws Nieuws
Tips & inspiratie Beplanting in overvloed
Contact Contact

Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau

Ploegdreef 43

7006 KK Doetinchem

 

info@jandeboertuinontwerp.nl
Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau © 2024